Efficiency Of Crushing Plant

Institute of mining of the siberian branch of the academy of sciences of the ussr, novosibirskranslated from fizikotekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh, no, pp267, novemberdecember, 1967.